Alexandru Simonov // MDA

Achievements

Alexandru Simonov do not have badges yet.

Online competitions
 • #27 Tanya Barkhuus // 3675 m
 • #28 Alexandru Simonov // 3635 m
 • #29 Igor Barskiy // 3603 m
 • #27 Andrii Gryshchenko // 3251 m
 • #28 Igor Barskiy // 3142 m
 • #29 Marcelo Zoni // 3127 m
 • #50 Andrii Gryshchenko // 246.9 km/h
 • #51 Alexandru Simonov // 245.1 km/h
 • #52 Sebastian J. // 244.7 km/h
 • #50 Søren Freidahl Jensen // 225.9 km/h
 • #51 Bradley Meyer // 225.5 km/h
 • #52 Sergey Grashchenkov // 224.8 km/h
 • #28 Chuang Liu // 81.0 s
 • #28 Chuang Liu // 81.0 s
 • #28 Chuang Liu // 81.0 s
 • #28 Chuang Liu // 81.0 s
 • #29 Alexandru Simonov // 80.9 s
 • #29 Alexandru Simonov // 80.9 s
 • #29 Alexandru Simonov // 80.9 s
 • #29 Alexandru Simonov // 80.9 s
 • #30 Ilari Karppinen // 80.4 s
 • #30 Ilari Karppinen // 80.4 s
 • #30 Ilari Karppinen // 80.4 s
 • #30 Ilari Karppinen // 80.4 s
× Something went wrong with that request. Please try again.