Dmitry Podoryashy // RUS

Achievements

Dmitry Podoryashy do not have badges yet.

Online competitions
 • #13 Nikolay Chichkanov // 4183 m
 • #14 Dmitry Podoryashy // 4165 m
 • #15 Nicolas Alie-Charland // 4107 m
 • #14 Travis Jones // 291.6 km/h
 • #15 Dmitry Podoryashy // 288.6 km/h
 • #16 Yuri Kostitsyn // 287.2 km/h
 • #1 Leonid Sigalov // 95.3 s
 • #2 Dmitry Podoryashy // 95.0 s
 • #3 Alexandr Aksenov // 93.3 s
 • #20 Winiu // 50.6 m
 • #21 Dmitry Podoryashy // 50.6 m
 • #22 anthony zerbonia // 47.0 m
× Something went wrong with that request. Please try again.